Правилник
за устройството и вътрешния ред

РАЗДЕЛ I
Общи положения

Чл. 1. (1) С този Правилник се определят специфичните изисквания по отношение устройството и вътрешния ред в дейността на Националната федерация по фелинология (НФФе). С него се определят и изисквания в изпълнение на конкретни разпоредби на Устава на НФФе.
(2) Правилникът е съобразен с правилата на Международната Федерация по Фелинология (ФИФе).
(3) Всички документи на НФФе (Устав, правилници, списък с клубове, развъдници, проведени изложби и др.) се намират на официалната интернет-страница на НФФе на адрес: www.nffe-bg.com.

Чл. 2. (1) НФФе структурира дейността си чрез своите членове-юридически лица, приети в съответствие с чл. 4 от Устава.
(2) Юридическите лица с нестопанска цел, съставляващи НФФе, ще ги наричаме в този Правилник „клубове”.
(3) УС на НФФе може да даде статут на почетни членове на физически лица от страната и чужбина, които имат особени заслуги към НФФе и/или развитието на фелинологията в България.

Чл. 3. (1) Клубовете се задължават да спазват Устава на НФФе, решенията на органите на НФФе, правилниците на НФФе, както и всички норми на ФИФе, което те удостоверяват с декларация.
(2) Клубовете са равнопоставени пред НФФе и се ползват с равни права и имат еднакви задължения към НФФе, независимо от броя на техните индивидуални членове.
(3) Клубове, които са пълноправни членове на НФФе и имат финансови задължения към Федерацията, се лишават от право на глас при взимане на решения на ОС на НФФе – до погасяването на задълженията. Задълженията на клубовете включват и неиздължени суми към НФФе на техните индивидуални членове.
(4) Цялостната дейност на селекционерите, членуващи в даден клуб, се контролира от него и той носи отговорност за това пред НФФе.

РАЗДЕЛ II
Клубове

Чл. 4. (1) При кандидатстване за членство в НФФе юридическите лица, желаещи да станат клубове в НФФе, подават заявление, придружено с:
1. Копие от съдебна регистрация;
2. Устав;
3. Протокол с решение на управителните си органи за кандидатстване за членство в НФФе;
4. Списък на индивидуалните си членове и породите, с които работят.
(2) Разглеждането на заявленията се извършва от УС на НФФе, който прави съответното предложение за решение по тях съгласно чл. 4 от Устава.
(3) След приемането на даден клуб в НФФе той приема индивидуални членове само по реда на този Правилник.

Чл. 5. - отм. от 01.01.2015 г.

Чл. 6. - отм. от 01.01.2015 г.

Чл. 7. При кандидатстване за членство в НФФе физическото лице подава заявление по образец, в което може да посочи избран от него клуб. В случай, че не посочи такъв, неговият клуб се определя от УС на НФФе.

Чл. 8. (1) Членове от чужбина се приемат в НФФе и нейните клубове само по реда, определен от ФИФе.
(2) За напускане на Федерацията и преместване в друга организация на ФИФе в чужбина се следва въведената от ФИФе процедура, като НФФе дава становище относно редовността на членството и наличие на финансови задължения и/или наложени дисциплинарни наказания на съответния индивидуален член на клуб на НФФе.

Чл. 9. (1) Индивидуалните членове на клубове на НФФе имат право да членуват в Породните съвети на ФИФе (Breed Councils), когато са изпълнили условията за това.
(2) НФФе ги препоръчва, само когато са били членове и са работили със съответната порода в рамките на съответния клуб на НФФе за същия брой години, изискван от ФИФе. На нередовните членове се дава възможност да уредят взимоотношенията си с клуба.

Чл. 10. (1) Индивидуалните членове на клубове на НФФе имат право да се обучават за международни съдии по системата на ФИФе, когато:
1. са изпълнили условията по правилата на ФИФе за това;
2. били са консултанти към Развъдната комисия на НФФе;
3. нямат налагани наказания от НФФе и финансови задължения към Федерацията, така че УС на НФФе да може да гарантира пред ФИФе за тях.
(2) УС на НФФе и/или Съдийската комисия, съвместно с председателя на съответния клуб, носи отговорност за спазването на правилата на ФИФе от кандидата за съдия, както и по време на неговото обучение като студент-съдия.
(3) Студент-съдиите се задължават по време на процеса на своето обучение да не накърняват авторитета на НФФе в национален и международен план.
(4) Студент-съдиите имат право да търсят съдействие от Съдийската комисия в рамките на своето обучение по организационни въпроси.
(5) Международните съдии следва да спазват в работата си правилата на ФИФе, както и да допринасят са развиване и утвърждаване престижа на НФФе.

РАЗДЕЛ III
Членски внос

Чл. 11. (1) Индивидуалният членски внос към НФФе е годишен в размер съгласно Приложението и се:
1. определя от ОС по предложение на УС на НФФе, като между две ОС УС може да променя размера с квалифицирано мнозинство 2/3 от състава си;
2. заплаща от клубовете на базата на реалния брой техни членове – физически лица.
(2) Клубовете заплащат съответно и клубен членски внос в размер съгласно Приложението.
(3) Почетните членове на НФФе не заплащат членски внос.

Чл. 12. (1) Разпределението на определения според Приложението индивидуален членски внос между Федерацията и Клубовете се извършва по следния начин:
1. в полза на Федерацията – 70 %;
2. в полза на Клуба – 30 %.
(2) Всеки Клуб има право да гласува за членовете си допълнителен членски внос според своя Устав не по-висок от този по ал. 1, т. 2, както и в случай за погасяване на вътрешна задлъжнялост.

Чл. 13. (1) От таксата в размер съгласно Приложението за всяко родословие, издадено в съответствие с Правилника за развъдната и изложбената дейност, се прави отчисление в размер на 3 лв. за съответния клуб.
(2) Отчисленията по ал. 1 се приспадат от клуба преди превеждане на сумата към НФФе.

РАЗДЕЛ IV
Комисии

Чл. 14. (1) С решение на УС на НФФе се създават, с поимемен състав, като помощни органи:
1. Развъдна комисия;
2. Изложбена комисия;
3. Здравна комисия или ветеринарен консултант;
4. Съдийска комисия или съдия-консултант;
5. Дисциплинарна и етична комисия, в чийто състав влиза по право избраният от ОС на НФФе Контрольор.
(2) Комисиите към УС на НФФе могат заедно или поотделно да предлагат на УС организиране на семинари по всякакви теми от интерес за членовете на НФФе и активно да участват в тяхната подготовка, провеждане и оценка.
(3) Комисиите вземат участие по компетентност в изработването на предложенията на НФФе за изменения и допълнения на правилата и стандартите на ФИФе, дават становище по други направени такива предложения в рамките на ФИФе и консултират УС относно необходимите решения в интерес на членовете на НФФе.
(4) Комисиите осъществяват оперативно сътрудничество по въпроси, попадащи в области на компетентност на повече от една от тях.
(5) Решенията на комисиите имат препоръчителен характер за УС на НФФе.

Чл. 15. (1) Комисиите заседават най-малко веднъж годишно.
(2) Между заседанията им решенията се вземат от техния Председател и се докладват от него на следващото им заседание.
(3) Председателят на съответната комисия редовно информира УС на НФФе за дейността й.

Чл. 16. За осъществяването на развъдната и изложбената дейност в НФФе, включително за работата на Развъдната и на Изложбената комисия, УС на НФФе приема отделен правилник.

Чл. 17. Здравната комисия или ветеринарният консултант:
1. осигурява ветеринарния контрол по време на изложбите на НФФе;
2. взема участие при осъществяване на посещения за контрол на дейността на развъдници на НФФе;
3. дава препоръки относно здравето на котките в НФФе по запитване за конкретни случаи.

Чл. 18. (1) Съдийската комисия или съдия-консултантът:
1. осигурява осъществяването на цялостния процес по квалификация на членове на клубове на НФФе за съдии на ФИФе в съответствие с правилата на ФИФе;
2. ръководи и подпомага подготовката на кандидатите за съдии преди и по време на всички етапи на обучението им за съдии;
3. дава становище на УС на НФФе за степента на подготовка на кандидатите за съдии и дали те могат да бъдат подкрепени от НФФе пред ФИФе за всеки отделен етап от процеса на подготовка и обучение;
4. дава становища и препоръки на УС на НФФе по въпроси относно съдийството на котки на изложби, стандартите на породите и др.
(2) Комисията/консултантът изпълнява също и конкретно възложените директно на НФФе задължения в правилата на ФИФе, свързани с въпроси от сферата на съдийството на котки и подготовката на съдии, като при необходимост търси съдействие от УС на НФФе.
(3) Функциите на Съдийска комисия се извършват от УС на НФФе докато той реши да избере такава измежду достигалите квалификацията „международен съдия на ФИФе” членове на НФФе.

Чл. 19. Дисциплинарната и етична комисия:
1. взема отношение по въпросите, за които е сезирана от УС на НФФе;
2. може по всяко време да се самосезира за всякакви нарушения на Устава, настоящия Правилник, решенията на ръководните органи на НФФе, както и на правилата на ФИФе.

РАЗДЕЛ V
Цени и такси

Чл. 20. (1) В приложението са дадени всички цени и такси за НФФе.
(2) Цените и таксите могат да се променят от УС на НФФе, но не повече от 1 път годишно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. Този Правилник е изготвен и приет на основание чл. 26, т. 7 от Устава на НФФе. Последно изменен влиза в сила от 1 май 2017 г.

Приложение
към Раздел V

Цени и такси на НФФе

1. Клубен членски внос                                                              75 лв.

2. Индивидуален членски внос в клуб                                        45 лв.

3. Индивидуален встъпителен членски внос в клуб                     60 лв.

4. Такса членство в породен / допълнителен клуб                      15 лв.

5. Такса за членство в Породен съвет на ФИФе                           25 лв.

6. Родословие                                                                            20 лв.

7. Дубликат на родословие                                                         10 лв.

8. Регистрация на внесена котка                                                 20 лв.

9. Акт за смяна на собственик / Трансферна карта                       10 лв.

10. Диплома за достигната титла на котка                                      5 лв.

11. Регистрация на развъдник                                                   300 лв.

12. Реактивация на развъдник по чл. 15а от ПРИД                     100 лв.

13. Оглед на котило/Котило                                                        10 лв.

14. Участие на изложби за членове на НФФе:

А) За котките, участващи в конкурса:
    a) първа и втора                                                          25 лв.
    б) всички следващи                                                     20 лв.

Б) Изключения
    а) висши (сюприйм) шампиони/премиори                      15 лв.
    б) предварително признати породи                              15 лв.
    в) домашни                                                                 15 лв.
    г) непризнати                                                              15 лв.
    д) ветеран (над 7 години)                                           15 лв.
    е) котило (от 3 до 5 котета)                                         30 лв.
    ж) извън конкурса                                                      10 лв.

В) Допълнителни такси
    а) клас начинаещи                                                      10 лв.
    б) контролен клас                                                       10 лв.
    в) определяне на цвят                                                  5 лв.
    г) специалка-ринг                                                         5 лв.

15. Участие на изложби за нечленове на НФФе:

А) Всички котки                                                              40 лв.

Б) Изключения
    а) висши (сюприйм)/европейски шампиони/премиори    30 лв.
    б) предварително признати породи                              30 лв.
    в) домашни                                                                 30 лв.
    г) непризнати                                                              30 лв.
    д) ветеран                                                                  30 лв.
    е) котило                                                                    60 лв.
    ж) извън конкурса                                                      20 лв.

В) Допълнителни такси
    а) определяне на цвят                                                10 лв.
    б) специалка-ринг                                                       10 лв.

16. Съдийска такса към ФИФе                                                  200 лв.

назад | нагоре

НФФе. Всички права запазени. Web-master