Правилник
за развъдната и изложбената дейност

РАЗДЕЛ I
Общи положения

Чл. 1. (1) С този Правилник се определя начинът на регистрация и провеждане на развъдна и изложбена дейност в Националната федерация по фелинология (НФФе).
(2) Правилникът е съобразен с правилата на Международната Федерация по Фелинология (ФИФе).

Чл. 2. (1) Управителният съвет на НФФе избира Развъдна комисия като свой помощен орган при осъществяването и контрола на развъдната дейност на чистопородни котки в рамките на НФФе.
(2) Председателят на комисията е член на УС на НФФе.
(3) Развъдната комисия осъществява възложените й с този Правилник задължения и отговорности.
(4) Тази комисия изпълнява също и конкретно възложените на нея и/или директно на НФФе задължения в правилата на ФИФе, свързани с развъждане и регистриране, като при необходимост търси съдействие от УС на НФФе.

Чл. 3. (1) Управителният съвет по предложение на Развъдната комисия и след успешно издържан тест определя списък с консултанти по развъдната дейност като им издава пълномощни за осъществяване на предвидените в този Правилник развъдни дейности и отговорности.
(2) Членовете на Развъдната комисия са консултанти по право.
(3) Тестът по ал. 1 се провежда в рамките на 2 часа от Развъдната комисия и се счита за успешно издържан при най-малко 85 % верни отговори. При резултат между 50% и 85 % тестът се повтаря в рамките на до два месеца. При резултат под 50 % кандидатът за консултант може да кандидатства отново след минимум 12 месеца.

Чл. 4. Развъдната комисия и консултантите по развъдна дейност към НФФе определят и регулират племенната и развъдна дейност при котките със съдействието на клубовете на Федерацията.

Чл. 5. (1) Управителният съвет на НФФе избира Изложбена комисия като свой помощен орган при осъществяването на изложбената дейност на НФФе.
(2) Изложбената комисия:
1. отговаря за подготовката и провеждането на изложбите на НФФе;
2. осигурява правилното извършване на работата на стюардите;
3. развива и поддържа необходимите връзки с рекламодателите.
(3) Тази комисия изпълнява също и конкретно възложените на нея и/или директно на НФФе задължения в правилата на ФИФе, свързани с провеждане на изложби, като при необходимост търси съдействие от УС на НФФе.

Чл. 6. УС на НФФе може да реши Развъдната и Изложбената комисия да бъдат обединени за определен период.

РАЗДЕЛ II
Права и задължения на селекционера

Чл. 7. (1) Селекционер (развъдчик) по смисъла на този Правилник е всяко физическо лице, член на ФЕДЕРАЦИЯТА чрез клубовете на НФФе, който притежава една или повече записани в племенната книга котки, годни за разплод и има регистриран развъдник в НФФе.
(2) Селекционерът ежегодно, в срок до 31 януари, декларира пред НФФе списък с отглежданите от него котки:
1. за развъждане от всички породи;
2. кастрати от всички породи;
3. домашни котки;
4. брой котила и котета от предходната година.
(3) Декларацията по ал. 2 се подава от всички членове на клубовете.
(4) Неподаването на декларацията по ал. 2 води до замразяване дейността на съответния член на клуб.

Чл. 8. (1) Селекционерът има право сам да си избере консултант от утвърдения списък на НФФе или да се обърне към Развъдната комисия да му бъде определен.
(2) Селекционерът може да смени своя консултант след подаване на мотивирана молба до Развъдната комисия и получаване на нейното съгласие. Това може да става не по-често от един път в годината.

Чл. 9. Селекционерът има право:
1. да притежава запазено название на развъдника си;
2. да отглежда и предлага котета с родословие;
3. да предлага разплоден мъжки котарак при поискване;
4. да се обръща към Развъдната комисия по интересуващи го въпроси посредством своя консултант или пряко.

Чл. 10. (1) Селекционерът е длъжен:
1. да се грижи добре за животните, които отглежда и да им осигурява оптимални жизнени условия, храна и медицински грижи;
2. стриктно да води дневник за запложданията и ражданията и да го предоставя на своя консултант;
3. когато животните се отглеждат навън, помещението да не бъде по-малко от 6 m2, за да могат те да се движат сравнително свободно;
4. да спазва етични норми на отглеждане, племенна работа и продажба на котките в съответствие с този Правилник, Правилника на ФИФе за развъждане и регистрация и европейското и българското национално законодателство.
(2) В случай че се появи заболяване на котки в развъдника, селекционерът е длъжен:
1. да спазва необходимата карантина: да не посещава изложби, да не продава котета, да не ползва външен котарак и да не предоставя свой котарак на други селекционери;
2. незабавно да се консултира с ветеринарен лекар, който да назначи лечение и да определи продължителността на карантината.

Чл. 11. Консултантите и Развъдната комисия имат право на контролни посещения във връзка с дейността на селекционера и той е длъжен да им дава възможност за проверки. По време на проверката те имат право да търсят съдействието на един или повече ветеринарни лекари.

Чл. 12. Селекционерът няма право:
1. да отглежда и предлага потомство без родословие от родители, които имат такова;
2. да използва за разплод животни без доказана разплодна способност или да събира разплодни животни с нечистопородни домашни котки (освен при условията на Раздел V).
3. да нарушава нормалното анатомично телосложение и физиологичните функции на здравите котки (ампутация на ноктите, операция на гласните струни, купиране на уши и/или опашка), освен кастриране.
4. да продава, подарява или предава котки с родословия на ФИФе на или в зоо-магазини, по пазари, тържища и други подобни.
5. да търгува/предлага котки или услуги с котки (напр. заплождане с разплоден котарак) чрез аукциони, търгове или други подобни действия, независимо дали по електронен път или на живо.

РАЗДЕЛ III
Развъдници

Чл. 13. (1) Всички развъдници на НФФе се регистрират в единния регистър на ФИФе съгласно правилата на ФИФе.
(2) Процедурата по регистрацията се изпълнява от УС на НФФе след постъпване на попълнено заявление. Документите се подават към ФИФе за регистрация след събирането на минимум три заявления, но не по-късно от три месеца след постъпването им.
(3) За регистрацията на развъдник се заплаща еднократна такса съгласно Приложението на Правилника за устройството и вътрешния ред на НФФе.

Чл. 14. (1) Името на развъдника е запазено уникално название за даден селекционер, редовен член на ФЕДЕРАЦИЯТА чрез клубовете на НФФе, даващо му право да провежда племенна работа според този Правилник.
(2) Името на развъдника е не по-дълго от 18 букви (абревиатурата „BG* ” не се включва) и не може да се използва от друг селекционер.

Чл. 15. (1) Селекционерът има право само на един развъдник и името му не подлежи на промяна.
(2) Преди планиране на първото си котило селекционерът, притежаващ поне една вече регистрирана в НФФе женска, подава молба за определяне на име за негов развъдник, което се регистрира от ФИФе и се записва в племенната книга.

Чл. 15а. (нов - в сила от 01.03.2020 г.) В случай че даден развъдник не осъществява дейност и Селекционерът не е заплащал членският си внос 2 и повече години, след подновяване на членството в клуб на НФФе за активиране отново дейността на развъдника към се заплаща еднократна такса съгласно Приложението на Правилника за устройството и вътрешния ред на НФФе.

Чл. 16. (1) Развъдник се закрива след отказ от страна на селекционера или по наказание от УС на НФФе.
(2) УС на НФФе може да закрие или да наложи временно спиране дейността на даден развъдник при констатиране на груби и/или системни нарушения на този Правилник. При временно спиране с решението се определят и условията за подновяване на дейността.
(3) С решение и по предложение на УС на НФФе имена на закрити/прекратени развъдници могат да бъдат заличавани от регистъра на ФИФе, съгласно предвидените в правилата на ФИФе случаи.

Чл. 17. (1) Развъдник може да бъде регистриран и на името на двама селекционери, като всеки от тях влиза в развъдника със своите животни. За целта се препоръчва сключване на договор с точни клаузи относно:
1. правата и задълженията на всеки от съсобствениците по осъществяването на развъдната и изложбената дейност;
2. условията за прекратяване на съвместната дейност.
(2) При липса на договора по ал. 1, в случай на прекратяване на съсобствеността, се подава декларация от единия собственик, че се отказва от правата си върху името на развъдника и го оставя изцяло на другия собственик. Декларацията задължително се подписва и от двамата съсобственици.
(3) Само при отказ от съсобственост на дадено запазено име на развъдник селекционерът има право да подаде нова молба за получаване на ново запазено име на развъдник.
(4) При липса на договора по ал. 1, НФФе не взима страна в спорове при несъгласие на един от собствениците на развъдник относно развъдната дейност, осъществявана от друг собственик на същия развъдник. При непреодолими разногласия, развъдната дейност на развъдника временно се замразява.

РАЗДЕЛ IV
Развъдна дейност

Чл. 18. (1) При извършване на развъдната си дейност селекционерът контактува с консултанта си. По изключение или при спор с консултанта може да се обръща пряко към Развъдната комисия.
(2) Всички решения на консултанта подлежат на ревизия от Развъдната комисия след обоснован протест на селекционера. Комисията се произнася в срок до един месец, а при сложни случаи в обосновано удължен срок.

Чл. 19. (1) Селекционерът има право да се откаже от услугите на консултант след като успешно е отгледал най-малко три живи котила при стриктно спазване на цялата процедура по този Правилник (от подбора на мъжки за заплождане до издаването на родословие).
(2) При условията на ал. 1 (свободна развъдна дейност) селекционерът спазва изискванията на този Правилник като самостоятелно:
1. избира котарака за разплод;
2. съобщава на Развъдната комисия за заплождането на котките си, раждането на котета и предава документите за разплодната способност на родителите;
3. контролира котилото;
4. решава за кои котета се отнася “негоден за разплод”.
(3) При условията на ал. 1:
1. не се изпълняват чл. 8, ал. 2, чл. 18 и чл. 30, ал. 1 и 2.
2. при раждане на повече от 6 живи котета се препоръчва проверка на котилото от консултант.

Чл. 20. (1) Консултантът има право да се откаже от работа с конкретен селекционер, за което подава мотивирано заявление до Развъдната комисия.
(2) В едномесечен срок Развъдната комисия се произнася по молбата и осигурява избора от или назначаването на нов консултант на селекционера.

Чл. 21. За племенна дейност се използват само здрави, редовно имунизирани животни с разрешена разплодна способност след навършване поне на една година.

Чл. 22. (1) Когато селекционерът иска да заплоди своя котка, трябва да обсъди това със своя консултант, който подписва Направлението за заплождане. Селекционерът представя копие от документ за собственост, родословието на котката и на всички предложени от него мъжки животни с документи за разплодната им способност.
(2) Консултантът може да не одобри предложенията по ал. 1 или да предложи други разплодни котараци.

Чл. 23. (1) За информация на селекционерите и консултантите на уебсайта на НФФе се публикува списък на котараците, притежаващи разплодна способност – когато това е заявено от техните собственици.
(2) Собственик на разплоден котарак има право да откаже използването му от други членове на клубове на НФФе.

Чл. 24. (1) Условията за заплождане се определят от двамата селекционери. Препоръчва се сключването на писмено споразумение.
(2) Селекционерите имат право да изискват един от друг документи за ваксинация, родословие, дневник за запложданията и ражданията и др. – с цел доказване здравето и качествата на разплодните животни.

Чл. 25. (1) Разплодната котка може да има най-много две живи котила през една календарна година, но не повече от три в рамките на две последователни години (24 месеца). Селекционерът трябва да вземе необходимите мерки за предпазване от непредвидено заплождане.
(2) Изключение от ал. 1 се допуска по здравословни причини след становище на ветеринарен лекар, съгласие на консултанта и разрешение от Развъдната комисия.

Чл. 26. (1) Котка може да се използва за разплод след достигане на полова зрялост, но не по-рано от 12-месечна възраст.
(2) Когато по изключение, по здравословни причини се налага котката да бъде заплодена на възраст между 10 и 12-месечна възраст, към Направлението за заплождане е необходимо да се приложи и становище на ветеринарен лекар.

Чл. 27. (1) Обикновено котката се донася при котарака за заплождане, но са възможни и други варианти.
(2) Консултантът дава разрешение за заплождането и го отбелязва в Направлението за заплождане, освен в случаите на свободна развъдна дейност.

Чл. 28. (1) По време на едно разгонване се допуска заплождане само с един котарак. Друг котарак се допуска след минимум 3 седмици.
(2) Разплодният котарак може да бъде използван в течение на 30 дни за заплождане на не повече от две котки с интервал от не по-малко от 7 дена между края на едното заплождане и началото на другото.

Чл. 29. (1) Когато котката се запложда в чужбина с мъжко животно от клуб, член на ФИФе, консултантът предварително дава разрешение за това и след преглед на новородените информира Развъдната комисия за броя, цвета и качествата на котетата.
(2) Заплождане с котарак от клуб, който не е член на ФИФе, се осъществява по изключение, след предварително одобрение от Развъдната комисия, която определя условията за заплождането.

Чл. 30. (1) Селекционерът съобщава на консултанта за раждането на котетата до десет дни след раждането. Ако се родят повече от шест живи котета, селекционерът съобщава за това до 24 часа.
(2) Селекционерът е длъжен да осигури достъп на консултанта до котилото за извършване на оглед поне един път през първите 2 месеца. За оглед на котило се плаща еднократна такса съгласно Приложението на Правилника за устройството и вътрешния ред на НФФе.
(3) В Акта за раждане се записват първо мъжките котета, после женските. Оригиналът на Акта се прилага към племенната книга, а по едно копие остава за консултанта и за селекционера.
(4) В случай, че селекционерът членува и в други фелиноложки клубове или федерации извън ФИФе, той е длъжен да декларира за регистрация родените при него котила първо в НФФе и едва след това където и както пожелае.

Чл. 31. (1) Котета, които са недостатъчно добре развити, имат дефекти или са неподходящи за разплод по други причини, трябва да бъдат кастрирани.
(2) Ако дефектите им не са твърде очебийни и не е наложително тяхното кастриране, консултантът трябва да напише в Акта за раждане “негоден за разплод” и да се аргументира. Същото трябва да бъде ясно написано и на тяхното родословие.
(3) Селекционерът има право да протестира решението на консултанта до 15 дни пред Развъдната комисия, която трябва да се произнесе в срок до един месец от получаването на протеста.

Чл. 32. Когато в даден развъдник периодично се наблюдават вродени малформации при котетата или когато те не се развиват достатъчно добре, Развъдната комисия е длъжна да изясни случая и да даде препоръки на селекционера за отстраняване на недостатъците.

Чл. 33. (1) При напускане на дома си котетата трябва да са навършили 13 седмици и да са ваксинирани, обезпаразитени и микрочипирани, с издадени или заявени за издаване родословия.
(2) Препоръчва се подписването на писмен договор за покупко-продажба за котетата.

РАЗДЕЛ V
Експериментално и близкородствено развъждане

Чл. 34. (1) За развъдна дейност между роднини (близкородствено заплождане) се счита заплождане между братя и сестри (може и от различни по време котила) и заплождане между родители и деца.
(2) За да се осъществи такова заплождане, трябва да бъде изяснена целта му и да се получи предварително съгласието на Развъдната комисия, която да контролира котилото.
(3) Алинея 2 важи и за експерименталната развъдна дейност, когато се заплождат котки от различни породи или се събират иначе несъвместими котки с цел получаване на нови цветови комбинации или породи.

Чл. 35. Не се допуска експериментално развъждане:
1. с диви котки и други диви представители на семейство „Котки”;
2. с представители на признати голи породи котки с цел получаване на нови такива.

Чл. 36. За експерименталната развъдна дейност Развъдната комисия има право да определи специални условия, които могат и да не съответствуват напълно на този Правилник.

РАЗДЕЛ VI
Разплодна способност. Титли

Чл. 37. (1) Наличието на разплодна способност на мъжките и женските животни означава, че са изпълнени необходимите условия по този Правилник, за да бъде използвано животното за разплод.
(2) /нова, в сила от 01.01.2016 г./ Разплодната способност не е задължителна, а препоръчителна в развъдната дейност.

Чл. 38. (1) Животното получава разплодна способност въз основа на съдийско заключение на изложба на котки в България или в чужбина, провеждана по изискванията на ФИФе и включена в официалния списък на изложбите на ФИФе.
(2) Участието в изложба следва да е поне в клас 09 – открит. Котараците трябва да получат оценка “отличен”, а котките –“отличен” или “много добър”.

Чл. 39. (1) Право на експертна оценка по време на изложби, без да се състезават с останалите, с цел получаване на разплодна способност, имат и животни, когато след операция или болест имат придобит дефект. В този случай се изисква писмено потвърждение от ветеринарния лекар, лекувал животното и оценката не е анонимна, а се изисква представяне на родословието.
(2) По изключение и след писмено мотивирана молба Развъдната комисия може да разреши животно да бъде оценено с цел получаване на разплодна способност и без да посещава изложба.
(3) /нова, в сила от 01.07.2013 г.; изм., в сила от 01.01.2016 г./ В случай, че дадена котка не е могла да участва на изложба за получаване на разплодна способност преди заплождане или развъдчикът не е пожелал да я представи за оглед по собственото си усмотрение, за да не се препятства регистрацията на родените котета и издаването на родословия, такива ще бъдат издавани на двойна цена.

Чл. 40. (1) /отм., в сила от 01.01.2016 г./
(2) /изм., в сила от 01.01.2016 г./ Разплодната способност на животно, получило шампионска титла, младши победител или световен/регионален победител е постоянна. Постоянна разплодна способност се признава и на животно, получило най-малко три отлични оценки на изложби от съдии на ФИФе на възраст над 10 месеца.
(3) Документ за разплодна способност на животно, внесено от чуждестранен клуб или федерация, член на ФИФе, се признава от НФФе, както и получените титли на ФИФе.

Чл. 41. (1) /изм., в сила от 01.01.2016 г./ По здравословни причини, предложение за отнемане на разплодната способност може да бъде направено от съдия на дадена изложба, когато той забележи дефект на животното. Той може да съгласува своето становище с друг съдия или с член на Развъдната комисия в присъствието на селекционера.
(2) Консултантът има същото право, когато забележи дефекти на разплодното животно или повтарящи се дефекти на потомството. Селекционерът има право да подаде писмено възражение до Развъдната комисия по реда на чл. 18, ал. 2.

Чл. 42. /изм., в сила от 01.01.2016 г./ (1) Председателят на Развъдната комисия разглежда и внася за подробно и задълбочено обсъждане всеки конкретен случай за отнемане на разплодна способност по здравословни причини.
(2) Развъдната комисия взима окончателното решение за забрана на заплождане за определен период (до извършване на контролно заплождане) или завинаги. Последното се отбелязва в племенната книга и родословието с фразата “негоден за разплод”.

Чл. 43. За всяка постигната титла на ФИФе, НФФе издава съответния сертификат, след подаване на заявление от собственика на котката, придружено с копие от дипломите с необходимия брой отразени на тях съдийски оценки от изложби и след заплащане на съответната такса съгласно Приложението на Правилника за устройството и вътрешния ред на НФФе.

Чл. 44. Титлите и разплодната способност са отразяват в племенната книга.

Чл. 45. (1) Титлите на котките се вписват в родословията на техните поколения.
(2) Титли, получени от други международни фелиноложки организации, членове на Световния котешки конгрес, могат да се изписват в родословията, като след тях в скоби се изписва абревиатурата на съответната организация - при наличие на място след името на котката.

РАЗДЕЛ VII
Регистрация

Чл. 46. (1) Регистрация на котките се осъществява от Развъдната комисия в две книги:
1. главна племенна книга на котките (LO);
2. експериментална племенна книга на котките (RX);
(2) В двете племенни книги се записват животни само на редовни членове на НФФе.

Чл. 47. (1) Племенните книги съдържат:
1. списък на разплодните мъжки животни;
2. списък на разплодните женски животни;
3. списък на развъдниците и селекционерите;
4. списък на котетата, родени от родители с родословие в даден развъдник;
5. копия от издадените родословия.
(2) При смърт или загубване на разплодно животно селекционерът е длъжен да съобщи на Развъдната комисия за това, за да може името му да се снеме от съответния списък на разплодни животни.

Чл. 48. В главната племенна книга се записват животни, които отговарят на призната от ФИФе порода, техните родители и прародители до трета генерация назад са от призната цветова вариация на същата порода и са записани в племенната книга или в племенна книга в чужбина.

Чл. 49. (1) В експерименталната племенна книга се записват животни, които отговарят поне на едно от следните условия:
1. животното е от призната порода, за която съществува изложбен клас “начинаещи” и е получило оценка “отличен”, потвърдена от двама съдии на ФИФе на изложба.
2. животното е от първоначално призната във ФИФе порода.
3. животното е родено в резултат на кръстосване за получаване на нова порода или нов цветови вариант в дадена порода вследствие на експеримент, позволен и контролиран от Развъдната комисия.
4. животното не отговаря на изискванията по точки 1 и 2, но е от полза за развъдната дейност. Записването се осъществява в изключителни случаи, след представяне на изложба и след съгласието на Развъдната комисия.
(2) Всяко животно в клас “начинаещи” може да претендира да бъде записано в експерименталната племенна книга и да получи експериментален № (RX) само веднъж.

Чл. 50. (1) Всяко внесено животно от членовете на клубовете на НФФе, подлежи на регистрация в племенната книга след признаване на родословието му. Всички легални родословия на ФИФе се признават автоматично.
(2) Внесените животни могат да бъдат повишени от RX в LO племенната книга и, обратно, да бъдат понижени, в случай че отговарят/не отговарят на изискванията на този Правилник и на правилата на ФИФе.
(3) В случаите по ал. 2, когато животното е внесено от клуб на ФИФе, НФФе уведомява този клуб.
(4) За всяка регистрация НФФе издава документ в срок от 30 дни след представяне на документ за платената такса, съгласно Приложението към Правилника за устройството и вътрешния ред.

Чл. 51. (1) Записването на котета в експерименталната племенна книга става след като се оценят от консултанта или Развъдната комисия на възраст 4 - 10 месеца.
(2) Родословията на котетата, записани в експерименталната племенна книга, с изключение на първоначално признатите породи на ФИФе, се означават с надпис “експериментално развъждане” и се кодират с XLH за дългокосместо потомство и с XSH за късокосместо потомство, последвано с целевата порода в скоби, съгласно правилата на ФИФе. Признаването им за представители на целевата порода става от двама съдии на ФИФе на изложба.
(3) Условията по ал. 2 не се отнасят за потомство на вече регистрирани в експерименталната книга котки.

Чл. 52. (1) След признаването на животно за представител на дадена порода, неговото потомство продължава да се регистрира в експерименталната племенна книга до раждането на поколение, отговарящо напълно на изискванията на чл. 48. Това поколение и следващите след него се регистрират в главната племенна книга.
(2) Животни, записани според чл. 49, ал. 1, т. 3 могат да бъдат записани в главната племенна книга чак след признаването на новата порода или новия цветови вариант, ако изцяло отговарят на стандарта и на чл. 48. В този случай се издава родословие без надпис “експериментално развъждане”.

Чл. 53. Животните се оценяват за съответствие на дадена порода и/или цветова вариация от съдии на ФИФе на изложба съобразно съответния стандарт при спазване правилата за провеждане на изложби.

РАЗДЕЛ VIII
Родословия

Чл. 54. (1) Родословия се издават по заявление на селекционера до НФФе чрез неговия клуб и данните се вписват в племенната книга.
(2) Родословие се издава на всички живородени и отгледани до 3-месечна възраст котета от котилото наведнъж.

Чл. 55. За издаване на родословие:
1. селекционерът трябва да е редовен член на клуб на НФФе и да спазва изискванията на този Правилник;
2. селекционерът предварително заплаща такса за всички котета от котилото съгласно Приложението на Правилника за устройството и вътрешния ред на НФФе. При ускорено издаване на родословието (до 10 дни) се заплаща двойна такса.
3. селекционерът подава чрез своя клуб в 3-месечен срок от раждането заявление за издаване на родословие, придружено със следните документи:
а) родословия на двамата родители, придружени с документ за собственост - когато запложданете е за първи път, заедно с документа по б. "в";
б) документи за призната разплодна способност на двамата родители към момента на заплождането - ако имат такава;
в) Направление за заплождане с подпис на собственика на разплодния котарак, както и с писмено съгласие на консултанта, когато селекционерът е ползвал услугите на такъв - подава се своевременно, в седмичен срок от заплождането;
г) Акт за раждане с положително мнение на консултанта, проконтролирал котилото, когато селекционерът е ползвал услугите на такъв - подава се своевременно, в 10-дневен срок от раждането;
д) документ за платена такса, съгласно Приложението към Правилника за устройството и вътрешния ред.
4. на животното трябва да е поставен идентификационен микрочип.

Чл. 56. Родословия не се издават когато:
1. селекционерът е наказан и му е отказана временно или постоянно племенна работа (селекционна дейност);
2. в даден конкретен случай консултантът е препоръчал да не се издават родословия;
3. цветовете на котетата не отговарят на цвета на родителите или белезите им са на друга порода;
4. селекционерът има финансови задължения към НФФе – до тяхното погасяване.

Чл. 57. (1) Родословията се издават в срок от 30 дни от подаването на заявлението, придружено с документа за платената такса. Издаването може да бъде забавено по съвет на консултанта и със съгласието на селекционера в случай на необходимост от уточняване развитието на цвета на дадено коте.
(2) При загубено или унищожено родословие се издава дубликат на намалена такса.

Чл. 58. Всяка смяна на собственика на котка се отразява в племенната книга, а на новия й собственик се издава Акт за смяна на собственик, за което той заплаща такса съгласно Приложението на Правилника за устройството и вътрешния ред на НФФе.

Чл. 59. (1) Името на развъдника заедно със собственото име на котето определят цялото име на котето, което не трябва да превишава 39 знака.
(2) Имената на котетата от едно котило трябва да започват с една и съща буква. За първото котило в един развъдник буквата е произволна. Следващото котило от същия развъдник (от която и да е негова котка) започва със следващата поред буква от латинската азбука.

Чл. 60. (1) В случай на еднократно заплождане на женска, собственост на член на клуб на НФФе, който няма намерение да развива развъдна дейност, или той все още няма регистрирано име на развъдник, се допуска издаване на родословия на котилото. В този случай, пред името на котетата се поставя с тире буква от латинската азбука, която е определена от НФФе за такива случаи за всяка календарна година.
(2) Възможността по ал. 1 може да се ползва и от начинаещи селекционери до два пъти - до регистрация на тяхно име на развъдник.

РАЗДЕЛ IX
Изложбена дейност

Чл. 61. Изложбите на НФФе се организират от УС на НФФе изцяло при спазване на правилата на ФИФе, като се отчитат всички заинтересовани страни – НФФе, поканените съдии, изложителите, стюардите, стажантите, спонсорите, домакините и др.

Чл. 62. (1) Изложбите на НФФе са от типа изложби на ФИФе, на които изложителите имат право сами да представят котките си за експертна оценка от съдия, както и по време на избора за „Бест ин вараяти” и за номинации за „Бест ин шоу”.
(2) По време на самото провеждане на „Бест ин шоу” котките се представят на сцената само от стюардите на изложбата.

Чл. 63. (1) Изложителите се задължават да спазват обявения дневен ред за провеждане на изложбите на НФФе.
(2) Изложителите са длъжни да:
1. заявяват участието си в изложбите на НФФе и клубове на ФИФе в чужбина възможно най-рано, чрез съответния клуб на НФФе или ФИФе, в който членуват, който с изпращането им по електронна поща потвърждава истинността на информацията;
1а. заплащат навреме съответните такси за участие съгласно Приложението на Правилника за устройството и вътрешния ред на НФФе, като незаплатените такси са дължими и след приключване на изложбата съгласно правилата на ФИФе;
2. водят котките си на изложби чисти и с изрязани нокти, с поставени необходимите редовни ваксинации и обезпаразитявания навреме, както и микрочипирани;
3. представят на ветеринарния контрол необходимите документи, доказващи спазването на изискването по т. 2;
4. следят кога наближава техният ред за експертна оценка при съдията;
5. представят котките си в най-добрия външен вид според техните възможности за изложбена подготовка;
6. не поставят котките си по време на изложба върху изложбените клетки;
7. не поставят преки обяви за продажба на котета в изложбената зала; допуска се само реклама на регистрираните развъдници на изложителите;
8. спазват лоялност към официалните спонсори и рекламодатели на изложбите на НФФе като не поставят по изложбените клетки рекламни материали на конкурентни фирми;
9. не напускат изложбената зала преди изложбеният ден да бъде официално обявен за закрит;
10. не пречат на съдиите, стюардите и организаторите да извършват своята работа;
11. са изключили или поставили на тих режим мобилните си телефони по време на оценката на котките им, докато се намират около съдийските маси и по време на провеждането на „Бест ин шоу”;
12. спазват необходимата хигиена в изложбената зала, особено във и около изложбените клетки на техните животни, както и съответните допълнителни указания за реда и пожарната безопасност в изложбената зала.
(3) Забранява се извършването на покупко-продажба на котета във и пред изложбената зала.

Чл. 64. (1) На всеки съдия се определят най-малко двама стюарди, които да оказват пълно съдействие по всички въпроси, свързани с осигуряването на навременна и успешна експертиза на котките, определени на конкретния съдия.
(2) Стюардите следят за спазването на реда на изложбата при определените им съдии, които да подпомагат с дейността си.
(3) По време на провеждането на „Бест ин шоу”, както и при отсъствие на изложителите при техните котки по време на експертната оценка, стюардите представят котките на съдийските маси.

Чл. 65. (1) За участие на изложби на ФИФе в чужбина, членовете на клубове на НФФе изпращат заявките си за участие само през НФФе или директно, копирайки НФФе в знак на потвърждение на членството си във ФИФе. В последния случай НФФе не носи отговорност за истинността на подадената инфорация в заявките.
(2) При участие на изложби в чужбина, физическите лица, членове на клубове на НФФе, се задължават да не накърняват авторитета на НФФе със своите действия или бездействие.

РАЗДЕЛ Х
Конкурс „Котка на годината”

Чл. 66. (1) В НФФе се провежда ежегодно състезание по документи „Котка на годината”, наричано по-нататък накратко „Конкурсът”.
(2) Съгласно правилата на ФИФе, НФФе има правото да избере до 15 котки годишно, които да получат титлата „Национален победител” за България (National Winner) – NW.
(3) /изм., в сила от 01.01.2020 г./ Титлите NW се присъждат съгласно правилата на ФИФе, по предложение на Изложбената комисия, само въз основа на постигнатите резултати от участия в международни изложби на НФФе.

Чл. 67. (1) Конкурсът е отворен само за членове на клубовете на НФФе и техните котки, провежда се по отношение на всяка календарна година, след нейното завършване.
(2) Класирането се извършва според набран брой точки съгласно Приложениeто, които се доказват с копия от дипломи и сертификати. Котките с най-много точки се класират по категории и по достигнато място.
(3) Общият брой точки за всяка котка е сбор от основните и допълнителните точки от всяка изложба и от точките за достигнати титли през съответната предходна година – от 1 януари до 31 декември.
(4) Документите по ал. 2 се представят в срок не по-малък от 3 седмици преди насрочената дата за обявяване на резултатите – копие по електорнна поща, а оригиналите се представят на Изложбената комисия по време на изложбата – при поискване.
(5) Резултатите се обявяват по време на изложба през годината, следваща годината, през която са набрани точките за участие.

Чл. 68. (1) Въз основа на представените документи се определя и „Развъдник на годината”.
(2) За целта се събират точки само за котки, носещи името на развъдника, без значение дали са собственост на развъдника или на други хора.
(3) Към набраните точки се добавят и точки за представени на изложби котила през съответната година съгласно Приложението.

РАЗДЕЛ Х
Клубове

Чл. 69. Клубовете са равнопоставени пред НФФе и се ползват с равни права и имат еднакви задължения към НФФе, независимо от броя на техните индивидуални членове.

Чл. 70. (1) Цялостната развъдна и изложбена дейност на селекционерите, членуващи в даден клуб, се контролира от съответния клуб, който носи отговорност пред НФФе за истинността на представяната документация – годишна декларация по чл. 7, ал. 2, родословия, документи за собственост на съответните котки/котараци, документи за достигната титла на ФИФе, попълнени документи за развъдна дейност съгласно този Правилник, попълнени заявки за изложби и др.
(2) Попълнените своевременно документи за издаване/ потвърждаване на документи от името на НФФе се подават на ФЕДЕРАЦИЯТА само от упълномощен за това представител на всеки клуб по отделно. НФФе не контактува директно с индивидуалните членове на клубовете си, като изключения се допускат при контакти с Развъдната комисия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. Този Правилник е изготвен и приет на основание чл. 26, т. 7 от Устава на НФФе. Влиза в сила от 1 юли 2011 г.

Приложение
към Раздел Х

Точки за конкурса „Котка на годината”

І. Основни точки от изложба

1. BIS – Бест ин шоу / най-добър на изложбата             20 т.
2. Nom. – номинация                                                     15 т.
3. BIV – Бест ин вараяти / най-добър в разцветката      12 т.
4. I–во място – за домашни, непризнати, ветерани         10 т.
5. CACS/CAPS/HP                                                           8 т.
6. CAGCIB/CAGPIB                                                         7 т.
7. CACIB/CAPIB                                                             6 т.
8. CAC/CAP                                                                    5 т.
9. Ex.1 – отличен 1                                                         3 т.

Бележка: От тази категория се избира най-високият брой точки, без сумиране по няколко позиции – отделно за всяка изложба.

ІІ. Допълнителни точки от изложба

1. ВОВ – котка на изложбата                                         12 т.
2. BIC – Бест ин категори / най-добър в категорията     11 т.
3. BIS – ветеран                                                           10 т.

Бележка: От тази категория се добавя към предходния сбор най-високият брой точки, без сумиране по няколко позиции – отделно за всяка изложба.

ІІІ. Точки за постигнати титли

1. DM/WW                                                                    15 т.
2. DSM/DVM/JW                                                            12 т.
3. SC/SP                                                                      10 т.
4. GIC/GIP                                                                     8 т.
5. IC/IP                                                                         6 т.
6. CH/PR                                                                        4 т.
7. NW                                                                            3 т.

Бележка: Точки се добавят за всяка достигната през годината титла.

ІІІ. Точки за котило

1. BОВ котило                                                               9 т.
2. BIS котило                                                                7 т.
3. Nom. – номинация                                                     5 т.
4. Ex.1 – отличен 1                                                        3 т.

Бележка: От тази категория се избира най-високият брой точки, без сумиране по няколко позиции – отделно за всяка изложба.

 

назад | нагоре

НФФе. Всички права запазени. Web-master